Sikkerhet

I Grenland Dykkeklubb kommer sikkerheten først!

Vi har i samarbeid med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap utarbeidet en internkontroll som skal sørge for at vi til enhver tid følger de lover og regler som norsk lov pålegger oss.

Sikkerhetsleder Magnus Opsahl kan kontaktes på: post@grenland-dykkeklubb.no

Sikkerhetsinstruks for luftfylling i GDK

Drift

 • De som betjener kompressoren må være fylt 18 år og fått opplæring etter kompressoropplæringsskjemaet av kompressoransvarlig.
 • Før kompressoren startes skal luftelukene åpnes og oljenivået kontrolleres.
 • Sikringsbryteren på styringsskapet må vris om til stilling 1.
 • Før ei flaske fylles, skal det kontrolleres at prøvefristen ikke er utløpt, at kontrollstemplet er gyldig og at flaske og ventil er uskadd.
 • Hvis prøvefristen er utløpt eller flaska ikke har gyldig kontrollstempel, skal den ikke fylles før den er kontrollert og prøvd.
 • Før fylleslange koples til flaska skal flaskekran åpnes og blåse noen sekunder. Dette for å blåse vekk fuktighet i koplingspunktet.
 • All luftfylling logges i kompressorloggpermen, hvor siste trykkprøve er et av punktene.
 • Etter fylling lukkes lukene og styringsskapsbryteren vris tilbake til stilling 0.
 • Kompressoren skal ha et trykk mellom 50-80 bar når den ikke er i bruk. Dette for å holde fuktighet ute.

Vedlikehold

 • P21 filteret skal byttes etter 20-25 timers gangtid
 • Olje skal byttes hvert år
 • Lufttest skal foretas hvert år
 • Årlig kontroll av sikkerhetsventil og manometer
 • Service etter hver 1000 timers gangtid

Ellers se brukerveiledningen fra kompressorprodusenten.

 Om “Kompressorjournalen”
I “Kompressorjournalen” føres kompressorens driftstimer, vedlikehold, endringer, reparasjoner og resultatene fra luftkontroll.

Dette er ordnet i kompressoransvarligpermen hvor det finnes følgende dokumenter:

 • Fyllelogg kompressor
 • Filterbytte kompressor
 • Oljebytte kompressor
 • Kontroll av kompressorens sikkerhetsventil og manometer
 • Reparasjoner og endringer kompressor
 • Siste lufttest og alle tidligere lufttester

Sikkerhetsinstruks ved dykking i GDK

 • Ved klubbturer og andre arrangementer som GDK er ansvarlig for er det kun klubbens egne dykkeledere som må benyttes. Dette ansvaret kan ikke delegeres bort til noen annen.
 • Før en dykketur starter skal dykkeleder:
 1. Gå igjennom ”sjekkliste før bruk av båten”.
 2. Kontrollere at alle har gyldig dykkesertifikat.
 3. Ta en gjennomgang av dykkeplassen. Bruke kart og forklare.
 4. Dele inn dykkerne i par og forsikre seg om at de har planlagt dykket. Den maksimale dykkedybden til den enkelte skal tilpasses sertifiserings og erfaringsnivå.
 5. Fylle inn felter i fellesloggen som skal fylles ut før dykking tar til. Det er NDF sin standardlogg som skal benyttes. Den finnes i dykkelederpermen.
 6. Oppfordre dykkerene til å fylle ut sin personlige dykkejournal.
 7. Spørre om noen ønsker å bruke mellomline eller overflatebøye.
 • Hvis båten ikke skal benyttes må dykkeleder allikevel ta med alt sikkerhetsutstyr.
 • Før avreise skal dykkeleder utpeke en loggfører og redningsdykker fra hver pulje hvis det lar seg gjennomføre.
 • Dykkelederpermen skal alltid være med.
 • Framme på dykkeplassen skal alltid minst en person være i overflateberedskap. Den personen skal være en av klubbens faste dykkeledere.
 • Etter dykket går dykkeleder igjennom ”sjekkliste etter bruk av båten”.

I tillegg til denne instruksen må Dykkeleder gjøre seg kjent med og følge bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter.

Sikkerhetsinstruks for båtbruk i GDK

 • Båten er godkjent for inntil 15 personer under transport, men max 10 dykkere dersom det skal dykkes fra båt. 
 • Alle personer ombord må ha godkjent flyteutstyr lett tilgjengelig.
 • Båtførere født etter 01.01.1980 må ha båtførerbevis.
 • Før båtturen starter skal skjema ”Sjekkliste før bruk av båten” fylles ut.
 • Etter båtturen skal skjema ”Sjekkliste etter bruk av båten” fylles ut.
 • De overnevnte skjemaene opplyser blant annet om sikkerhetsutstyr som skal medbringes.

 

Båten holdes i forsvarlig stand ved følgende prosedyrer:

 • Båten skal tas opp og settes inn i garasjen ved følgende forhold:
 1. Ved fare for islegging
 2. Ved lange kuldeperioder
 • Båtmotoren skal ha service en gang i året.
 • Båten skal minst tas opp en gang i året for reingjøring av skroget.
 • Det skal føres jevnlig ettersyn av pongtongen. Når skader oppdages skal de straks utbedres.
 • Det skal føres jevnlig ettersyn med fortøyningene. De skal være utført slik at båten aldri ligger å slår mot brygga eller utstikkerne

Båtansvarligpermen

Båtansvarlig har en perm i hylla på Stoa hvor følgende arkiveres.

Grenland Dykkeklubb IK-system kan lastes ned her.